ağustos bayramıGÜNÜN ANLAMI VE ÖNEMİ


Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi ve Sevr

Antlaşmasıyla yurdumuz tamamen elimizden alınıyor, vatanımızda hür olarak yaşama

hakkımıza son veriliyordu. Yüzyıllardır üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu

topraklar düşmanlara veriliyor, bizim de bunu kabul etmemiz isteniyordu.
Türk milletinin bu durumu kabul etmesi elbette mümkün değildi. 19 Mayıs

1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla, lideriyle kucaklaşan Anadolu, Atatürk'ün

önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasının

ardından Erzurum ve Sivas Kongreleri yapıldı. Daha sonra 27 Aralık 1919'da

Ankara'ya gelen Atatürk, 23 Nisan 1920'de TBMM'yi kurdu. Böy-lece hem memleketin

yönetimi halkın iradesine verilmiş oluyordu. Hem de Kurtuluş Savaşı'nın merkezi

Ankara oluyordu.
TBMM meclisi yaptığı görüşmelerde yurdun durumunu ve kurtuluş çarelerini

aradı. "Misak-ı Millî sınırları içinde vatanın bir bütün olduğu ve

parçalanamayacağı görüşü"nden hareketle, düşmanla mücadele kararı alındı.

Oluşturulan düzenli ordularla savaşa girildi. İlk başarı, Doğu'da Ermeni

çetelerine karşı kazanıldı. Daha sonra, Batı cephesinde, Yunanlılarla, I. İnönü

ve II. İnönü Savaşları yapıldı. Bu savaşların kazanılmasıyla Yunanlılar'a büyük

bir darbe indirilmiş oldu. Bunun üzerine Yunan ordusu yeniden saldırıya geçti.

Saldırı üzerine Mustafa Kemal, or-dularına: "Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa

vardır. Bu satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla

ıslanmadıkça terk olunamaz." emrini verdi.
Türk askeri, büyük bir azim ve fedakârlıkla bu karara uydu. 23 ağustos ve 12

Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan Sakarya Meydan Muharebesiyle, Türk milleti

1699 Karlofça Antlaşmasından beri ilk defa toprak kazanmaya başlıyordu. Sakarya

Savaşı, Türk milletinin savunma durumundan taarruz durumuna geçtiği önemli bir

savaş olarak da tarihe geçti. Bu zafer sonunda, TBMM tarafından, Mustafa Kemal'e

"gazi" unvanı ve "Mareşal" rütbesi verildi.
Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Savaşı'ndan sonra, büyük

bir taarruzla düşmanı tamamen yok etme kararı alındı.
1922 yılı Ağustosuna kadar, hazırlıklar tamamlandı. Güneydeki Türk birlikle-ri,

büyük bir gizlilik içinde Batı cephesine kaydmld". İstanbul'daki cephane

depolarından silah ve cephane kaçırıldı. İtilaf Devletleri tarafından tahrip

edilerek kullanılmaz hâle getirilen toplar onarıldı. Yeni silâhlar satın alındı.

Ordumuza taarruz eğitimi yaptırıldı. Bu hazırlıklardan sonra, Gazi Mustafa

Kemal'in başkomutan-lığını yaptığı ordumuz, 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırdı.

Bir saat içinde düşman mevzileri ele geçirildi. 30 Ağustos'ta düşman çember içine

alındı. Sağ kalanlar esir alındı. Esirler arasında Yunan Başkomutanı Trikopis'te

vardı.
Bu savaş, Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık
Meydan Muharebesi olarak adlandırıldı.
Büyük Tarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra düşman, İzmir'e kadar takip

edildi. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan temizlenmiş

oldu. Hain düşmanın, haksızca ve alçakça işgaline "dur" diyen ve kanımızın son

damlasını akıtmadan yurdumuzu bırakmayacağımızı dünyaya ispatlayan bu büyük

zaferi her yıl, 30 Ağustos günü, bayram yaparak kutluyoruz.
ağustos bayramı