Ezgi ya da melodi (Yunanca μελῳδία - melōidía) sözcüğü ses dizisi anlamına gelmektedir. Belli bir duyguyu yansıtması için yan yana getirilen notalar dizisine işaret etmektedir

Müzikal yapıtlarda bu notalar dizisine bir sözler dizisi de eşlik ettirilebilir; nitekim türkü'ler bu yolla ortaya konmuş sanat yapıtlarıdır. Kişiler türkünün sözlerini göz önüne getirdiklerinde ezgiyi mırıldanırlar, ezgiyi mırıldandıklarında da türkünün sözlerini göz önüne getiriler. Ancak ezgiyi oluşturan notalar dizisi kendisine eşlik eden sözler dizisinden bağımsızdır. Aynı ezgiyi kullanan başka başka türkülerin varlığı da bu durumu kanıtlamaktadır.

Burada müzikal yapıtın hüzün yaratabilme özelliği, onun içerdiği ezgiden kaynaklanmaktadır; çünkü ezgi müziğin somutlaşmış ortak dilidir; o, sanat yapıtı olarak kendisini ortaya koyan müzikten başka bir varlık değildir.

ARALIKLAR

Birbiriniizleyen yada ayny anda duyulan iki ses arasında ses açıklığına, yani titreşim farkına aralık denir.
Birbirini izleyen yada aynı anda çalınan sesleri dikkatle dinlediğimizde birinin kalın diğerinin ince olduğu duyulacaktır. İşte bu iki ses arasındaki kalınlık incelik farkı aralığı belirler.

Şimdi bu aralıkların türlerini birlikte inceleyelim...

1- Ezgi aralığı
2- Armoni aralığı
3- Çıkıcı aralıklar
4- İnici aralıklar

-Birbirini izleyen seslerden oluşşan aralığa "ezgi aralığı" aynı anda duyulan seslerin oluşturduğu aralığada "armoni " aralığı denir. Armoni aaralığında sesler üst üste yazılır ve daima alttan yukarıya doğru okunur.
-İlk sesi kalın ikinci sesi ince olan aralıklar çıkıcı, ilk sesi ince ikinci sesi kalın olan aralıklarada inici aralıklar denir.

Bir aralığın yönüne dikkat edilmelidir. Her na kadar aralıkların üst yada alt diye belirtmek gerekirsede, yönü belirtilmeden söylenen aralıklar çıkıcı olarak düşünülürler.

Doğada duyulan her sesin üst ve al doğuşkanları olduğuna göre, bir dizideki her sesin bir çok doğuşkanları olur. Buda bize çok zengin bir doğaçlama imkanı sağlar.

Aralıklar ile ilgili konunun daha geniş işlenmesi gerekir. Aralıkları iyi analiz etmek aynı zamanda akor seslerininde gelişimini sağlar. Çünki akorlar aralıklarla bağlantılıdılar.

Müzikte araliklar

Aralıkların Genişliği basamak sayısı ile saptanır. Aralıklar İkili, Üçlü, Dörtlü, Beşli, Altılı, Yedili, Sekizli(oktavı) diye adlandırılır. Bir sekizli içindeki aralıklara basit aralık denir

Müzikte araliklar


Sekizliyi aşan aralıklara katlı aralık denir. Katlı aralıklarda basit aralıklar gibi ölçülür.

Müzikte araliklar

En küçük aralık yarım sestir. Doğal olarak Mi-Fa ve Si-Do arası yarım sestir(ötekilerin arası bir sestir)

Müzikte araliklar

Bir ses olan aralıklarda diyez ve bemol aracılığı ile yarım ses haline getirilebilir. Böylece bir sekizli arası 12 eşit aralığa bölünür

Müzikte araliklar

İki türlü yarım ses vardır:

1 - Değişik iki ses arasındaki diyatonik yarım ses(Buradada ikili aralık vardır).


Müzikte araliklar

2 - Aynı sesin diyez veya bemolü ile değişiminden meydana gelen kromatik yarım ses. Kromatik seste incelik farkı olduğu halde ikili aralık yoktur

Müzikte araliklar