notalar (notes)

müziği notalayıp yazıya almaya yarayan şekillerdir. yazı harflerinin adları bulunuşu gibi, bu şekillerinde adları vardır. notalara ait yedi isim şunlardır: do (ilim dilinde bazen ut), re, mi, fa, sol, la, si. almanya ve İngilterede, ortaçağ tarzından solfejde kısmen hatıra olarak notalar doğrudan doğruya alfabe harflerinden yedisinin adlarıyla okunmaya devam ediliyor: c (do), d (re), e (mi), f (fa), g (sol), a (la), h (si), b (si bemol). bu, almanlardaki sistemdir.

nota (veya not) kelimesi, bir şeyi sonradan hatıra getirtecek surette bir yere not etmeyi ifade eden sözdür. müzik notası da, bir sesi temsil etmek üzere nota dizeği üstündeki yerine konulan bir işaret, bir kayıttır.

karakterci nota: bir özelliği belirten nottur. dizideki yedi notanın vasıfları olan tonik, toniküstü, mediant (ortanca), alt-dominant, dominant (hâkim), dominantüstü, sensible (duygun) nota, terimleri hep karakterci notalardır. çünkü, dizide her birinin farklı birer rolü vardır ve karakterlerini işte bu roller sağlar.

bir dizinin ilk üçlü ve ilk altılı aralıkları o dizi modunun karakterci notalarıdır. majör ve minör dizilerin mod notaları adını alırlar.

süs notaları: bak: melodik süslemeler.

zarif notalar: melodide bazı süs ve işleme notalarına böyle denir. melodik süslemeler dediklerimiz bunlardır (bak: süslemeler). bezen notalarıda denilebilir.

küme notalar: nota kümecikleri. ölçünün bir zamanını veya zamanın bir bölümünü vücuda getiren tertipli kümeciklere nizam dışı katılan notalara (bir yüklenti ihdas ettikleri için) böyle denir. yük notalarının vücuda getirdiği böyle nizam dışı gruplar, birleştikleri notaların sayısını karşılayan rakamlarla gösterilirler.