DADALOĞLU ŞAİR BİR AİLEDEN GELMEKTEDİR.

Avşar kocaları'nın anlattıklarına göre, Dadaloğlu'nun babası Aşık Musa ya da Kul Musa adınoa bir ozandır.
Dadaloğlu Kul Musa'nın şair olduğu yazılı bir kaynakta da belirtilmektedir.
"Menemencioğlu Ahmet Bey tarafından yazılan kendi aşiretlerinin tarihinde Gör Bey'in oğlu Osman Bey'in, Hicri 1190 (M. 1776) yılında halkın haksız şikayeti ve hatta rüşvetle Adana valisi bulunan Çelik Mehmet Paşa tarafından genç yaşta idam olduğu bildirilmekte ve Dadaloğlu Musa namındaki şairin söylediği ağıt da ilave edilmektedir".
Menemencioğlu Ahmet Bey'e göre, Osman Bey tutuklanıp idam edilmeden önce Aşık Kul Musa, Adana valisi Çelik Mehmet Paşa'ya bir şiir yazmıştır. Adı geçen eserde Menemencioğlu Ahmet Bey şunları yazıyor:
"Ol vakit Türkmen şüerasında (Şairlerinden) Dadaloğlu Aşık Musa nam (adlı kişinin), merhumun vefatı hakkında söylediği mersiye gerçi vezni mevzun (düzgün- ölçülü) ve kavaid-i şi'riye cihetiyle tahrire şayan (şiir kuralları yönüyle yazılmaya değer bir şey değil ise de ol vaktin iktizasınca (gereğince) bu makule manzume (söylenmiş şiir) sözler rikkatengiz (acıklı) olup makbul ve revaç olduğuna ve elyevm (hala) dahi yadigar-ı eslaf (ata yadigarı) bulunduğuna binaen tespit ve tahririne iptidar kılındı."
Sana derim sana ey Çelik Paşa
Aman verdim Boz Osman'ı öldürme
Şadeyleyip nice düşmanlarını
Ara yerde acı haber bildirme

Arap ata binip oflaz salınan
Demir zırhlar geyip taçlar vurunan
Düşmanına çatal, matal görünen
Şahin yelli Boz Osman'ı öldürme

Ağam aslanlar gibi göğüs gerdi, oturdu
Hangi hizmetinde kusur getirdi
Çok yüklere omuz verdi götürdü
Serdar börklü Boz Osman'ı öldürme

Budur sana Kul Musa'nın sözleri
Güne değdi gülden nazik yüzleri
Zemheri ettin ilkbaharda yazları
Yeni açmış domur gülü soldurma
Elbet de böyle bir şair soldan gelen Dadaloğlu da daha güçlü bir şair olacaktır. Kul Musa'nın çevresinde hatırı sayılır bir kişi olduğu aşiret yaşlılarınca belirtilmektedir.
Dadaloğlu'nun soyundan gelen bazı kişilerin İskenderun'un Abacılı köyünde olduğu şeklindeki söylenti kesinlikle gerçek dışıdır. Yaptığımız incelemede Abacılı köyünün halkının, Kahraman Maraş'tan oraya geldiklerini tespit ettik. Abacılar, "aba" yapmakla ün almış bir Türkmen grubundandır. Eskiden, Avşar'da zanaat sahibi kimse yoktu.
Bunun gibi Sivas-Şarkışla'nın Kızılcakışla köyünden Gazi Güleç (Mahtı'nın Gazi, doğumu: 1310 ) de kendisinin ana tarafından Dadaloğlu soyundan geldiğini bildirmektedir. Gerçekte ise Gazi Güleç'in anası Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Tuzhisar köyünden gitme bir Türkmendir. Gemerek ilçesi nüfusunda Dadal lakaplı bir aile vardır. Bunun da kökü Bünyan ilçesine dayanmaktadır.
Pozantı ilçesine bağlı Arnaşa (Yeni Konacık) köyünde de Dadaloğlu soyadını taşıyan eski bir aile vardır.
Kahraman Maraş'ın merkez köylerinden birinin adı da Dadalı'dır.
Adana-Buruk köyünden Aşık Kul Mustafa (Mustafa Düşmez) da kendisini Dadaloğlu'nun torunu saymaktadır. Yaptığımız incelemede Kul Mustafa'nın babasının Yürük Türkmenleri'nden olduğu bildirilmiştir.
Tarsus'un on km. yakınında Dadalı adında bir köy daha vardır.
Particiliğin, politikanın çirkinleştiği dönemlerde kimi yazarlar; "Dadaloğlu'nun Torunu İle Görüştüm" yollu yazılar bile yazdılar. Bu amaçla bir avukatın boy boy resimlerini çekerek akılları sıra kamuoyuna bir aday çıkarmaya kalktılar.
Sonunda o avukat bizzat kendisi bunu yalanlayarak "sulbünden gelme" torunu olmadığını belirtmiştir.
Dadaloğlu iskan sırasında hayattaydı, bunu onun şiirlerine bakarak kesin olarak söyleye biliyoruz. İskandan sonra onu Adana pazarlarında sesi ve elleri titreyerek şiir okurken gören Çukurovalılar vardır. Taha Toros'un bildirdiğine göre, Dadaloğlu o zamanlar 80-85 yaşlarında, ak saçlı, ak sakallı, hafif kamburlaşmış, uzun boylu bir kişi olarak görünmektedir.

DADALOĞLU -VELİ

Dadaloğlu'nun asıl adının Veli olduğunu söyleyen Avşar Kocaları çoktur. Gerçekten onun şiirlerinin birçoğunda mahlas olarak Veli adı gerçektedir. Örnek verecek olursak:

Veli'm eydur usul boyu dal gibi
Altın heril kesme, kekil tel gibi

*
Veli'm der ki işim ah ü zar m'ola
Aşk kemendi boynumuza dar m'ola

Görüldüğü gibi daha çok aşk şiirlerinde mahlas olarak Veli adını kullanmaktadır.

DADALI BİR AİLE ADIDI, BİR LAKAPTIR

Avşar boyu içinde bir takım obalar vardır. Kişiler genelde bu oba adlarıyla anılırlar. Soyadı kanunu çıkmadan önce kişiler bu aile adını, soyadı gibi kullanırlardı. Dadalı da kanaatimizce bir oba adı olmaktan çok bir aile adıdır.

DADALOĞLU 19. YÜZYIL HALK OZANIDIR
1865 yılında görevlendirilen Fırka-i İslahiye operasyonunu Dadaloğlu bizzat görmüştür.Bu hareketin getirdiği yenilikleri,acıları yaşamıştır.
Bunu. Dadaloğlu'nun Fırka-i İslahiyye'nin birinci adamı Derviş Paşa'ya çatmasından anlıyoruz.İskan işi daha iyi yaşamak için ileri bir adım olsa bile,ilk yıllarda Avşarlar çok sayıda hayvanlarını yitirmişler, yeni yaşama alışmada güçlük çekmişlerdir.

Aşağıdan iskan evi gelince
Sararıp da gül benzimiz solunca
Malım,mülküm seyfi gözlüm kalınca
Kaypak Osmanlılar size aman mı

Aşağıdan iskan evi geliyor
Bezirganlar koç yiğitle gülüyor
Kitabın dediği günler oluyor
Yoksa devir döndü ahir zaman mı

Dadaloğlu'm sevdası var başımda
Gündüz hayalimde,gece düşümde
Alışkan tüfekle dağlar başında
Azraildenbaşkasına aman mı
Ozan (Kaypak Osmanlılar) diyor.Çünkü hükümet Avşarlar'ı Uzun Yayla'ya iskan edecekti,söz vermişlerdi.Oraya devlet tarafından Çerkez muhacirleri yerleştirilince bundan caydılar.Sonra Doğu Kozan Ağası Yusuf Bey'in yakalanması da bir hileye dayanır.İşte bunlardan dolayı (kaypak) diyor.
Dadaloğlu'nun yaşadığı zamanı saptayabilmek için, onun şiirlerinde geçen olayları,önemli tarihi kişileri ölçü olarak ele alıyoruz:

Yine tuttu Gavur dağı boranı
Hançer vurup acarladın yaramı
Sana derim Mıstık Paşa öreni
İçindeki bunca beyler nic'oldu

Mıstık Paşa gitmiş odası yaslı
Hatunları vardı hep turna sesli
Top top zülüflü de İstanbul fesli
Usul boylu hatunların nic'oldu

Şiirde geçen Mıstık Paşa:Küçük Ali Oğullarındandır.Küçük Ali Oğlu Halil Paşa'nın küçük oğludur.Ağabey'in, Adana valisi Beylanlı Mustafa Paşa tarafından idam edilmesi üzerine Payas sancağı Adana beylerinin eline geçti.Mıstık Paşa o zaman henüz çocuktu.Fırka-i islahiyye zamanında askerlere ikramda bulunurken, konukseverlik yaparken hile ile yakalanıp istanbula sürgün edildi, oradan da Niş'e gönderildi.Derviş paşa yaktı, yıktı elleri
Soldu bütün yurdumuzun gülleriDemek ki, 1865 Fırka-i İslahiye harekatı zamanında Dadaloğlu yaşamaktadır.Bunu ozanın yukarıda aldığımız şiirinden başka,şiirlerinde de anlamak mümkündür.
Dadaloğlu'nun Fırka-i İslahiyye'den yani 1865 yılından birkaç yıl sonra daha yaşadığını sanıyoruz. Bu hale göre onun 1868 yılında ölmüş olabileceği akla uygun gelmektedir.Çünkü onun iskan sonrasında Küçük Ali Oğlu Mıstık Paşa için söylediği ünlü destan bu hususta bize tanıklık etmektedir:

Yine tuttu Gavur Dağı boranı
Hançer vurup acarladın yaramı
Sana derim Mıstık Paşa öreni
İçindeki bunca beyler nic'oldu

*
Mıstık Paşa gitmiş odası yaslı

Bundan başka;

Aşağıdan iskan evi gelince
Sararıp da gül benzimiz solunca
Malım, mülküm Seyfi gözlüm kalınca
Kaypak Osmanlılar,size aman mı